Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Voľby prezidenta SR 2024

Vyhlásenie volieb v zbierke zákonov:  rozhodnutie o vyhlásení voľby prezidenta

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

 • Ÿvýkon trestu odňatia slobody,
 • Ÿprávoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • Ÿpozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

P24_0Kandidati1

ZVEREJNENIE elektronickej adresy

ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Dolný Štál zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

mzdy@dolnystal.sk

 1. ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s

poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr dňa 07.02.2024

1/ osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce ( pre 1. kolo volieb do 22.03.2024, pre 2. kolo volieb do 05.04.2024 )

2/ v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb ( pre 1. kolo  volieb  do 04.03.2024;  pre 2. kolo volieb do 14.03.2024).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3 volebného zákona teda:

 1. a) meno a priezvisko,
 2. b) rodné číslo,
 3. c) štátna príslušnosť,
 4. d) názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu.
 5. e) adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

3/Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr v posledný pracovný deň         predo dňom konania volieb ( pre 1. kolo  volieb  do 22.03.2024;  pre 2. kolo volieb do 05.04.2023)

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi :

 1. a) meno a priezvisko,
 2. b) rodné číslo
 3. c) štátna príslušnosť,
 4. d) názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu.

4/ elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb ( pre 1. kolo najneskôr 4. 3. 2024; pre 2. kolo 14.03.2024 ) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah   e-mailovej správy.

Žiadosť musí obsahovať

 1. a) údaje o voličovi ( v rozsahu ako v žiadosti v listinnej podobe)
 2. b) adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Výberové konanie

 Starosta obce Dolný Štál podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie
na funkciu riaditeľa Školskej jedálne, Hlavná 789, Dolný Štál

v pracovnom pomere na 100% úväzku.

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:

–  ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou a najmenej 5 rokov praxe ako vedúci  stravovacieho zariadenia

alebo

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hotelierstvo alebo spoločné stravovanie a min. 2 roky praxe ako vedúci stravovacieho zariadenia

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti odpisom z registra trestov
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania
 • užívateľské ovládanie počítača
 • znalosť slovenského a maďarského jazyka,
 • organizačné a riadiace schopnosti.
  Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky

Výhody:

– vodičský preukaz kat. B

 Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 1. prihláška do výberového konania,
  – overená kópia dokladov o vzdelaní vrátane absolvovaných školení a kurzov v oblasti školského stravovania
 2. potvrdenie o praxi vedúceho v stravovacom zariadení
 3. profesijný životopis,
 4. zdravotný preukaz
 5. písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školskej jedálne v rozsahu najmenej dvoch strán /A4.
 6. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, k tomu údaje pre výpis z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a to:
 7. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 8. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
 9. štátne občianstvo,
 10. pohlavie
 11. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

K žiadosti je potrebné doložiť v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov písomný súhlas na použitie osobných údajov prihláseného pre potreby výberového konania.

Termín podania prihlášky:

19.02.2024 do 12:00 hod.

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať v uzatvorenej obálke s uvedením svojho mena s  označením „Výberové konanie ŠJ- neotvárať“ na adresu:

Obecný úrad Dolný Štál

Ul. Mateja Korvína 676/2

930 10 Dolný Štál.

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne Obecného úradu v Dolnom Štále, alebo dátum doručenia podľa poštej doručenky.

Výberové konanie sa koná 26.2.2024.

Najskorší možný dátum nastúpenia do funkcie 01.03.2024

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky, zaslané po termíne, alebo neúplné, sa do konania nezaradia.

 

 

 

Tomáš Horváth

starosta obce Dolný Štál

 

Vyhlásenie zámeru predaja

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále

vyhlasuje zámer predaja časti parcely č. 653/82 v k.ú. Dolný Štál, reg. C, podmienky predaja vrátane veľkosti bude upresniť ešte so žiadateľom

(uzn. OZ z 10.1.2024)

 

Obecné zastupiteľstvo Dolný Štál

a) vyhlasuje zámer na predaj pozemku Č. 653/79

b) Schvaľuje dôvod vhodný osobitného zreteľa, že žiadateľ Radovan Mrlák je užívateľom pozemku a je vlastníkom priľahlého pozemku, kde má aj rodinný dom.

c)  Predajnú cenu  parc. č. 653/79 stanovuje vo výške 30 eur/m2

(Uzn. o.o. z 23.01.2024)

Zasadnutia OZ 2024

Najbližšie zasadnutie OZ: 23.01.2024

Miesto: Spoločenský dom D. Bodu

Začiatok: 17:00

Program:

Zmeny a doplnky územného plánu obce

VZN o financovaní škôl

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa jedálne ako samostatnej PO

VZN – Odpadové hospodárstvo  -separovaný zber BRO a papiera

Žiadosti

Diskusia, záver