Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Zasadnutia OZ 2023

Najbližšie zasadnutie OZ: 06. 06. 2023

Miesto: Spoločenský dom D. Bodu

Začiatok: 18:00

Program:

Kontrola plnenia uznesení

Správy hlavného kontrolóra

Záverečný účet 2022, Plnenie a zmena rozpočtu r. 2023

Obstaranie zmeny územného plánu obce

VZN o preorganizovaní školskej jedálne

Žiadosti,

Prenájom pozemkov k projektu MAS Podunajsko

Vyhlásenie konkurzu na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce

Hlásenie komisií: školstvo , sociálna, …..

Ostatné, diskusia

Ochrana pred požiarmi

Zákaz  spaľovania odpadov a  vypaľovania trávy !

V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Dolný Štál upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov.
Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnostije zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:

 • zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
 • zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • VZN obce č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Štál

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách, z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.

Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. V zmysle Občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch a taktiež VZN obce č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Štál. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov atď.

Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady, – lístie, trávu, konáre a pod.odpad z domu (plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod.) sa dopúšťa priestupku v zmysle § 115 ods. 1 písm. i) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a v tomto prípade možno uložiť pokutu až do výšky 1 500 eur.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad (BRO) upravuje VZN č. 3/2022 obce Dolný Štál v § 12:  BRO zo záhrad je potrebné kompostovať alebo  priviezť na zberný dvor. Je zakázané odpad ukladať do smetných nádob. Do BRO patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod.. Nepatria sem: kuchynské odpady (s výnimkou šupiek z ovocia a zeleniny), uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma, tzv. „domáce zakálačky“, exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat a pod..

 • Fyzická osoba – občan v zmysle § 14 zákona č. 314/2002 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov počas celého roka nesmie:
 • Fajčiť alebo používať otvorený plameň a miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
 • Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozsíreniu

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje aj:

 • Zakladanie alebo udržiavanie ohne.

Za porušenie horeuvedených zákazov je možné uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 331 €.

O čase zvýšeného nebezpečenstva Vás informujeme na internetovej stránke (www.dolnystal.eu),  na úradných tabuliach a cez miestny rozhlas obce. Výstrahu vydáva SHMU v rámci predpovede počasia na stránke www.shmu.sk.

Výzva (vtáčia chrípka) !

Zrušené 24.3.2023!

Obec Dolný Štál zastúpená starostom na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Dunajskej Strede vykoná  súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí na území obce.

Súpis sa vykonáva v rámci prijatých  opatrení z dôvodu výskytu vtáčej chrípky

Žiadame chovateľov, aby na Obecný úrad ohlásili písomne (možno aj do poštovej schránky obecného úradu), elektronicky na adresu podatelna@dolnystal.sk,  stavebnyurad@dolnystal.sk alebo telefonicky na telefónne čísla: 0315902741, 035902742, 0315902744 všetky chovy hydiny a iných vtákov držaných v zajatí na území obce do 8. marca 2023. Treba nahlásiť miesto chovu, meno chovateľa a počet hydiny alebo iného vtáctva podľa druhov.

Upozorňujeme chovateľov, že sú povinní

 • Zabezpečiť dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáctvo
 • Zamedziť priameho kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi
 • Používať vodu na napájanie držaného vtáctva len zo zdrojov, ktoré nie sú odobraté z povrchových vôd
 • Vyhýbať sa miestam, na ktorých zvykne obvykle zdržiavať voľne žijúce vtáctvo
 • Oznamovať na RVPS Dunajská Streda ( tel.: 031/552 2575, 5524870, 0905593550, 0915 984106 akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov

Otvorenie územného plánu obce

Obec Dolný Štál ako orgán územného plánovania oznamuje verejnosti, že zaháji prípravné práce na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 2022 Územného plánu Obce Dolný Štál“ Právnické a fyzické osoby, občianska odborná verejnosť má v tejto fáze možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania, ktoré by bolo možné využiť pri jeho spracovaní. Tieto podklady a podnety je možné podať do 31. marca 2023 písomnou formou na adresu. Obecný úrd Dolný Štál, Ul. Mateja Korvína 676/2, 930 10 Dolný Štál.

Otvorenie územného plánu sa uskutočňuje na základe uznesenia OZ č. 22/2-75/7/2022 zo dňa 13.12.2022

Otváracie hodiny počas sviatkov

Oznamujeme našim Váženým stránkam, že úradné hodiny na obecnom úrade počas sviatkov budú nasledovné:

22.12.2022                                          ZATVORENÝ

23.12.2022                                          ZATVORENÝ

26.12.2022                                          SVIATOK

27.12.2022                                          8,00-12,00

28.12.2022                                        8,00-12,00 13,00-17,00

29.12.2022                                          ZATVORENÝ

30.12.2022                                          ZATVORENÝ

02.01.2023                                          8,00 – 12,00       13,00 -16,00

03.01.2023                                          8,00 – 12,00

04.01.2023                                          8,00 – 12,00       13,00 – 17,00

05.01.2023                                   NESTRÁNKOVÝ DEŇ

06.01.2023                                          SVIATOK