Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Zverejnenie elektronickej adresy – voľby do NR SR 2023

 1. ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Dolný Štál zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady SR, vyhlásené na deň 30. september 2023:

mzdy@dolnystal.sk

     2. ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s

poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 16. 8. 2023.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

 • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 09. 2023) v

úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne,

 • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci

najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023),

elektronicky (e-mailom), aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz,

E-mailová  adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacie preukazu:

mzdy@dolnystal.sk

alebo cez slovensko.sk: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_hlasovaci-preukaz/

Poštová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacie preukazu:

Obecný úrad Dolný Štál, Ul. Mateja Korvína 676/2, 930 10 Dolný Štál

Ďalšie informácie nájdete na stránke:

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa (minv.sk).

Zverejnené 29.06.2023

Vyhlásenie volieb do funkcie hlavného kontrolóra

V Dolnom Štále, dňa 03.07.2023

Naš značka:   OU 263/2023-1

 Obec Dolný Štál v zmysle § 18a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje
V Ý B E R O V É    K O N A N I E
na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Dolný Štál

a uznesením č. 34/3/2023
určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolný Štál na 17.08.2023 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Dolný Štál.

 1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

 • náležitosti prihlášky:
 • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, email, telefónne číslo
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 zákona č. 18/2018 Z.z.. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Dolný Štál (ďalej len „zastupiteľstvo“). Písomné vyjadrenie
  súhlasu obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu.
  Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva,
  neplatný.
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Údaje k výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a to:meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
 • profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o tom, či je alebo nie je podnikateľom, či je alebo nie je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, či vykonáva alebo nevykonáva inú zárobkovú činnosť.

3. ďalšie predpoklady

 • najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 • užívateľské ovládanie počítača
  1. podanie prihlášky

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Dolný Štál zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný úrad Dolný Štál, Ul. Mateja Korvína 676/2 930 10 Dolný Štál do 03.08. 2023  do 12:00 hod. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne Obecného úradu v Dolnom Štále, alebo dátum doručenia podľa pošty.

 

 1. Pracovný pomer hlavného kontrolóra
  1. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu  najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
  2. Predpokladaný deň nástupu do zamestnania: 1. september 2023.
  3. Pracovný pomer bude uzavretý na 0,30 úväzku pracovného času.

                                  Tomáš Horváth, starosta obce Dolný Štál v.r.

Príloha: Podrobnosti o spôsobe vykonania volieb

Predaj nehnuteľnosti

Vyhlásenie zámeru

Obec Dolný Štál na základe uznesenia OZ č. 29/3/2023 zo dňa 06.06.2023 vyhlasuje zámer predaja novovytvorenej parcely  č. 16/13 geometrickým plánom overeným pod č. 772/20023,vytvorené z parc.  č. 16/1  v k.ú. Dolný Štál – zastavaná plocha o výmere 29 m2 (oplotená terajším užívateľom)

 •  predajná cena schválená  vo výške 40 eur/m2  a  náklady za vyhotovenie geometrického plánu a za prevod nehnuteľnosti hradí kupujúci
 • dôvod vhodný osobitného zreteľa: parcela je pričlenená s oplotením k zastavanej ploche pod rodinným domom žiadateľa

Zasadnutia OZ 2023

Najbližšie zasadnutie OZ: 06. 06. 2023

Miesto: Spoločenský dom D. Bodu

Začiatok: 18:00

Program:

Kontrola plnenia uznesení

Správy hlavného kontrolóra

Záverečný účet 2022, Plnenie a zmena rozpočtu r. 2023

Obstaranie zmeny územného plánu obce

VZN o preorganizovaní školskej jedálne

Žiadosti,

Prenájom pozemkov k projektu MAS Podunajsko

Vyhlásenie konkurzu na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce

Hlásenie komisií: školstvo , sociálna, …..

Ostatné, diskusia