Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Voľby do EP

Výsledky volieb na území obce: Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 1, Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 2

Vyhlásenie volieb rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu- stiahnúť

Informácia pre voliča: informácia – SJ – stiahnúť

Obec Dolný Štál v súlade s § 49 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

                                                                                                                             mzdy@dolnystal.sk                                                                                                                                                                                       Volebné okrsky – stiahnúť

Obec Dolný Štál v pdoľa zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre „ Voľby  do Európskeho parlamentu v roku 2024 “:  mzdy@dolnystal.sk

Zasadnutia OZ 2024

Najbližšie zasadnutie OZ: 12.06.2024

Miesto: Spoločenský dom D. Bodu

Začiatok: 18:00

Program:

 1. Schválenie programu, vymenovanie overovateľov a zapisovateľa
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok
 4. Záverečný účet 2023, plnenie rozpočtu a návrh na úpravu 2024
 5. ostatné návrhy finančnej komisie
 6. VZN o školnom
 7. Hlásenie kultúrnej komisie
 8. Ostatné, diskusia, záver

Via Sancti Martini – Spoznajme kultúrne hodnoty Žitného ostrova na bicykloch

Od 11. mája do 13. mája boli našimi hosťami cykloturisti z Maďarska. Spolu s domácim družstvom uskutočnili v rámci programu Via Sancti Martini cyklotúru pod názvom „Spoznajme kultúrne hodnoty Žitného ostrova na bicykloch“ od Bratislavského dómu, so zastávkou pri kaplnke v Dunajskej Lužnej, až po Dolný Štál. Približne 80 km-ovú trasu zdolalo 40 cyklistov.

Výberové konanie na riaditeľa materskej školy

V Dolnom Štále, dňa 30.4.2024

Sp. zn.: 301/2024-1

 

Obec Dolný Štál

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien

a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa (-ky)

Materskej školy  s vyučovacím jazykom maďarským Dolný Štál –

s predpokladaným začiatkom vymenovacieho obdobia od 1.7.2024

 Základná podmienka účasti výberového konania je : splnenie kvalifikačnej požiadavky v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady    a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Ostatné podmienky :

 1. 5 rokov pedagogickej praxe
 2. občianska bezúhonnosť
 3. zdravotná spôsobilosť
 4. znalosť slovenského a maďarského jazyka
 5. vlastný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
 6. Riadiace schopnosti
 7. Znalosť práce s výpočtovou technikou na užívateľskej úrovni

Prílohy písomnej prihlášky:

 1. Prihláška do výberového konania
 2. profesijný životopis,
 3. overená kópia o najvyššom vzdelaní, kópie dokladov o ďalšom vzdelaní,
 4. potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
 5. písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú školu a školské zariadenie,
 6. lekárske potvrdenie o fyzickej a mentálnej zdravotnej spôsobilosti,
 7. súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 8. Údaje k výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a to:
 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
 • štátne občianstvo,
 • pohlavie
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace             

Písomnú prihlášku spolu s prílohami žiadame zaslať najneskoršie 24. mája 2024 do 12:00 hod. na adresu:       Obecný úrad Dolný Štál,    ul. Mateja Korvína č. 676/2,   Tomáš Horváth starosta,   930 10 Dolný Štál.  Obálku označte nápisom „ Výberové konanie MŠ 2024- neotvárať“. Prihlášku možno odovzdať aj do podateľne Obecného úradu v Dolnom Štále,

Uchádzačov, ktoré spĺňajú podmienky budeme o mieste a čase výberového konania vopred písomne informovať.

 

Tomáš Horváth v.r.

starosta obce Dolný Štál

 

 

 

Vyhlásenie zámeru predaja nehnuteľnosti

 1. Obecné zastupiteľstvo Dolný Štál vyhlasuje zámer predaja  pozemku parc. č. 653/82 reg. C-KN v k.ú. Dolný Štál – záhrada o výmere 280 m2 kupujúcemu Szabó Horváth Orsolya za cenu 30 eur/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že pozemok nie je možné využívať iným vhodným spôsobom, je v užívaní  žiadateľa – vlastníka priľahlej parcely č. 653/48 a bude tvoriť jeden funkčný celok  so stavebným pozemkom. Predajnú cenu predbežne stanovuje vo výške 30 eur/m2.

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce , ak bude stanovaná cena nižšia, ako hodnota určená Znaleckým posudkom,  celková cena  sa upravuje do výšky určenej znaleckým posudkom.

 

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje zámer predaja parcely č. 1201/18 o výmere 38m2 – zast. plocha, oddelenej geometrickým plánom č. G1 1205/2024  z parc. č. 1201/3 – reg. C-KN v k.ú. Horný Štál vo vlastníctve Obce Dolný, kupujúcim: Bajcsi Tamás a manž. Mária Bajcsiová  za predbežne určenú predajnú cenu 40 eur/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že pozemok nie je možné využívať iným vhodným spôsobom, pre obec je nepotrebná  a  novovytvorená parcela  č. 1201/8 má doplniť parc. č. 1164/2 vo vlastníctve žiadateľov.

V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce , ak bude stanovaná cena nižšia, ako hodnota určená Znaleckým posudkom,  celková cena  sa upravuje do výšky určenej znaleckým posudkom.

 

Výberové konanie – ďalší nový termín prihlášky

V Dolnom Štále, dňa 09.04.2024

Naš značka:   OU 96 / 2024-3

 

V Dolnom Štále, dňa 09.04.2024

Naša značka: OU 96 / 2024-3

 

Starosta obce Dolný Štál podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie
na funkciu riaditeľa Školskej jedálne, Hlavná 789, Dolný Štál

v pracovnom pomere na 100% úväzku.

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:

 • –  ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou a najmenej 5 rokov praxe v stravovacom zariadení

alebo

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hotelierstvo alebo spoločné stravovanie a min. 2 roky praxe v stravovacom zariadení

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti odpisom z registra trestov
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania
 • užívateľské ovládanie počítača
 • znalosť slovenského a maďarského jazyka,
 • organizačné a riadiace schopnosti.
  Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky

Výhody:

– vodičský preukaz kat. B

 Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 1. prihláška do výberového konania,
  – overená kópia dokladov o vzdelaní vrátane absolvovaných školení a kurzov v oblasti stravovania
 2. potvrdenie o praxi v stravovacom zariadení
 3. profesijný životopis,
 4. zdravotný preukaz
 5. písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školskej jedálne v rozsahu najmenej jednej strany /A4.
 6. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, k tomu údaje pre výpis z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a to:
 7. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 8. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
 9. štátne občianstvo,
 10. pohlavie
 11. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

K žiadosti je potrebné doložiť v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov písomný súhlas na použitie osobných údajov prihláseného pre potreby výberového konania.

Termín podania prihlášky:  23.04.2024 do 12:00 hod.

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať v uzatvorenej obálke s uvedením svojho mena s  označením „Výberové konanie ŠJ- neotvárať“ na adresu:

Obecný úrad Dolný Štál

Ul. Mateja Korvína 676/2

930 10 Dolný Štál.

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne Obecného úradu v Dolnom Štále, alebo dátum doručenia 02.05. 2024.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky, zaslané po termíne, alebo neúplné, sa do konania nezaradia.

Tomáš Horváth, starosta obce Dolný Štál, v.r.

 

Voľby prezidenta 2024 – volebné okrsky

Výsledky volieb, I. kolo:

https://www.volbysr.sk/sk/vysledky_hlasovania_kolo1.html

Zápisnica okrskovej volebnej komisie č.1, Zápisnica okrskovej volebnej komisie č.2

Výsledky volieb, II. kolo:

Voľby prezidenta SR – Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 (volbysr.sk)

Zápisnica- volby prezidenta SR- II.kolo- I.okrsok

Zápisnica volby prezidenta SR – II. kolo – II. okrsok

 

_______________________________

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 8. júna 2024 V zmysle § 8 ods. 1 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vytváram volebné okrsky a určujem volebné miestnosti nasledovne:

Č. okrsku 1

Volebná miestnosť: Spoločenský dom Domokosa Bodu, Pri škôlke 85/1

Popis volebného okrsku

Ulice: Gárdonyská ulica

Hasičská ulica

Hlavná ulica

Kengyelská ulica

Lesná ulica

Lycejná ulica

Mostová ulica

Pri škôlke

Smotanová ulica

Stará ulica

Záhradnícka ulica

Č. okrsku 2

Volebná miestnosť: Obecný úrad, Ul. Mateja Korvína 676/2

Popis vol. Okrsku

Ulice:  Ul.Mateja Korvína

Hornoštálska ulica

K vinohradom

Komárňanská ulica

Krátka ulica

Ku kamennému stľpu

Marhuľová ulica

Orechová ulica

Pri jazere

Slnečná ulica

Tichá ulica

Topoľnianska ulica

Tôňska ulica

Vŕbová ulica

Zelená ulica