Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Výberové konanie – ďalší nový termín prihlášky

V Dolnom Štále, dňa 09.04.2024

Naš značka:   OU 96 / 2024-3

 

V Dolnom Štále, dňa 09.04.2024

Naša značka: OU 96 / 2024-3

 

Starosta obce Dolný Štál podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie
na funkciu riaditeľa Školskej jedálne, Hlavná 789, Dolný Štál

v pracovnom pomere na 100% úväzku.

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:

 • –  ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou a najmenej 5 rokov praxe v stravovacom zariadení

alebo

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hotelierstvo alebo spoločné stravovanie a min. 2 roky praxe v stravovacom zariadení

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti odpisom z registra trestov
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania
 • užívateľské ovládanie počítača
 • znalosť slovenského a maďarského jazyka,
 • organizačné a riadiace schopnosti.
  Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky

Výhody:

– vodičský preukaz kat. B

 Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 1. prihláška do výberového konania,
  – overená kópia dokladov o vzdelaní vrátane absolvovaných školení a kurzov v oblasti stravovania
 2. potvrdenie o praxi v stravovacom zariadení
 3. profesijný životopis,
 4. zdravotný preukaz
 5. písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školskej jedálne v rozsahu najmenej jednej strany /A4.
 6. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, k tomu údaje pre výpis z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a to:
 7. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 8. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
 9. štátne občianstvo,
 10. pohlavie
 11. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

K žiadosti je potrebné doložiť v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov písomný súhlas na použitie osobných údajov prihláseného pre potreby výberového konania.

Termín podania prihlášky:  23.04.2024 do 12:00 hod.

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať v uzatvorenej obálke s uvedením svojho mena s  označením „Výberové konanie ŠJ- neotvárať“ na adresu:

Obecný úrad Dolný Štál

Ul. Mateja Korvína 676/2

930 10 Dolný Štál.

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne Obecného úradu v Dolnom Štále, alebo dátum doručenia 02.05. 2024.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky, zaslané po termíne, alebo neúplné, sa do konania nezaradia.

Tomáš Horváth, starosta obce Dolný Štál, v.r.

 

Voľby do EP

Vyhlásenie volieb rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu- stiahnúť

Informácia pre voliča: informácia – SJ – stiahnúť

Obec Dolný Štál v súlade s § 49 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

                                                                                                                             mzdy@dolnystal.sk                                                                                                                                                                                       Volebné okrsky – stiahnúť

Obec Dolný Štál v pdoľa zákona č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre „ Voľby  do Európskeho parlamentu v roku 2024 “:  mzdy@dolnystal.sk

Zasadnutia OZ 2024

Najbližšie zasadnutie OZ: 09.04.2024

Miesto: Spoločenský dom D. Bodu

Začiatok: 17:30

Program:

 1. Správa hlavného kontrolóra
 2. Návrhy finančnej komisie – plnenie rozpočtu, návrh na zmenu rozpočtu, žiadosti
 3. Predaj pozemku –  Szabó H. Orsolya
 4. Ostatné – zmena v kult. komisii, informácie od starostu obce- dotácie, aktuálne úlohy, iné
 5. Diskusia, záver

 

Voľby prezidenta 2024 – volebné okrsky

Výsledky volieb, I. kolo:

https://www.volbysr.sk/sk/vysledky_hlasovania_kolo1.html

Zápisnica okrskovej volebnej komisie č.1, Zápisnica okrskovej volebnej komisie č.2

Výsledky volieb, II. kolo:

Voľby prezidenta SR – Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 (volbysr.sk)

Zápisnica- volby prezidenta SR- II.kolo- I.okrsok

 

_______________________________

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 8. júna 2024 V zmysle § 8 ods. 1 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vytváram volebné okrsky a určujem volebné miestnosti nasledovne:

Č. okrsku 1

Volebná miestnosť: Spoločenský dom Domokosa Bodu, Pri škôlke 85/1

Popis volebného okrsku

Ulice: Gárdonyská ulica

Hasičská ulica

Hlavná ulica

Kengyelská ulica

Lesná ulica

Lycejná ulica

Mostová ulica

Pri škôlke

Smotanová ulica

Stará ulica

Záhradnícka ulica

Č. okrsku 2

Volebná miestnosť: Obecný úrad, Ul. Mateja Korvína 676/2

Popis vol. Okrsku

Ulice:  Ul.Mateja Korvína

Hornoštálska ulica

K vinohradom

Komárňanská ulica

Krátka ulica

Ku kamennému stľpu

Marhuľová ulica

Orechová ulica

Pri jazere

Slnečná ulica

Tichá ulica

Topoľnianska ulica

Tôňska ulica

Vŕbová ulica

Zelená ulica

OZNAM – Zmeny a doplnky územného plánu obce 1/2023

 Obec Dolný Štál ako orgán územného plánovania podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám v súlade s ustanovením §22 stavebného zákona

prerokovanie návrhu

„Zmeny a doplnky č. 1/2023 územného plánu obce Dolný Štál.“

„Zmeny a doplnky 1/2023 Územného plánu obce Dolný Štál“ je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade Dolný Štál a na webovej stránke obce http://dolnystal.eu/category/aktuality/

Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia „Zmeny a doplnky 1/2023 Územného plánu obce Dolný Štál“ pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia. Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne

najneskôr do 21. 04. 2024

na Obecný úrad v Dolnom Štále, ul. M. Korvína č. 676/2.

Via Sancti Martini – Otváracie podujatie

Dňa 16.03.2024 Obec Dolný Štál organizovala Otváracie podujatie „Dolný Štál na Európksej kultúrnej ceste sv. Martina” uskutočňujúce sa v rámci projektu „Komunitotvorná sila Dolného Štálu a Európskej kultúrnej cesty sv. Martina” (číslo projektu: USK/SPF/2301/3.2/112). Akronym projektu: Via Sancti Martini.

 

 

Voľby prezidenta 2024 – delegovanie členov do komisií

Obec Dolný Štál v súlade s § 49 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

 

 

mzdy@dolnystal.sk