Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Ponuka nehnuteľnosti na prenájom

 Vyhlásenie zámeru  prenájmu nehnuteľnosti – Gárdonyská ul.

Č.j. 444/2023  ,

V Dolnom Štále, dňa 22.11.2023

Obec Dolný Štál v zmysle § 9aa a 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Dolný Štál  –  zverejňuje zámer priameho prenájmu nehnuteľnosti – pozemku:

Predmet  nájmu:

  • Parcela č. 80/143 reg. C-KN v k.ú. Tône – orná pôda v intraviláne  o výmere 222 m2, vedená na LV č. 868 vo vlastníctve obce Dolný Štál.

Predmet nájmu je situovaná na Ul. Gárdonyskej – odbočka smerom na pole –  v ochrannom pásme VN vedenia

  • Účel nájmu: Predmet nájmu vedená ako orná pôda v intraviláne obce sa môže využívať na skladovanie stavebných materiálov, palivového dreva a pod.

Cena prenájmu:

  • Minimálna cena nájmu je stanovená uznesením obecného zastupiteľstva vo výške 70 €/rok za celú nehnuteľnosť.

Doba nájmu:

  • neurčitá s výpovednou lehotou: 3 mesiace ( orná pôda nie je užívaná na poľnohospodárske účely)

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

  • cenová ponuka musí obsahovať označenie záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a kontakt), označenie nehnuteľnosti, o ktorú má záujemca záujem, výšku cenovej ponuky, pričom cenová ponuka nesmie byt‘ nižšia ako je stanovená minimálna cena nájmu a účel prenájmu,
  • záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Čestné vyhlásenie k priamemu pre
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 15.12.2023 do 12.00 hod. do elektronickej schránky Obce Dolný Štál (podpísané elektronicky) alebo listinne do podateľne Obecného úradu Dolný Štál  v uzatvorenej obálke s nadpisom „Prenájom – 80/143- neotvárať“.

V zmysle § 9aa s použitím § 9a ods. 12 obec prenájme ponúknutý majetok  záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.

Obec Dolný Štál si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prenájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo zámer prenájmu zrušiť.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Obecnom úrade v Dolnom Štál – tel. č. 031/5902744

Tomáš Horváth, starosta obce Dolný Štál v.r.

Zasadnutia OZ 2023

Najbližšie zasadnutie OZ: 24.10. 2023

Miesto: Spoločenský dom D. Bodu

Začiatok: 17:30

Program:

Kontrola plnenia uznesení

Správy hlavného kontrolóra

Plnenie a zmena rozpočtu r. 2023

Žiadosti, , návrhy finančnej komisie

Ostatné, diskusia